Pezzetino 2011

M. Schmidt: Pezzettino, Freiburg, 2011